หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zygote หมายถึง เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง

คำศัพท์ zygote แปลว่า เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง หมายถึง เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง zygote อ่านว่า (ไส-โกท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 499 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zygote (ไส-โกท)

เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง