หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zirconium หมายถึง ธาตุเสอะโค-เนียม

คำศัพท์ zirconium แปลว่า ธาตุเสอะโค-เนียม หมายถึง ธาตุเสอะโค-เนียม zirconium อ่านว่า (เสอะโค-เนียม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 345 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zirconium (เสอะโค-เนียม)

ธาตุเสอะโค-เนียม