หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volume หมายถึง ก้อนควัน เล่ม ปริมาตร ความกังวานของเสียง

คำศัพท์ volume แปลว่า ก้อนควัน เล่ม ปริมาตร ความกังวานของเสียง หมายถึง ก้อนควัน เล่ม ปริมาตร ความกังวานของเสียง volume อ่านว่า (ฝอล-ยุม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 874 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volume (ฝอล-ยุม)

ก้อนควัน เล่ม

ปริมาตร

ความกังวานของเสียง