หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vivify หมายถึง ทำให้เห็นจริงเห็นจังขึ้น ทำให้สดชื่นขึ้น

คำศัพท์ vivify แปลว่า ทำให้เห็นจริงเห็นจังขึ้น ทำให้สดชื่นขึ้น หมายถึง ทำให้เห็นจริงเห็นจังขึ้น ทำให้สดชื่นขึ้น vivify อ่านว่า (ฝีฝ-อิไฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vivify (ฝีฝ-อิไฟ)

ทำให้เห็นจริงเห็นจังขึ้น ทำให้สดชื่นขึ้น