หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitiate หมายถึง ทำให้เป็นโมฆะ

คำศัพท์ vitiate แปลว่า ทำให้เป็นโมฆะ หมายถึง ทำให้เป็นโมฆะ vitiate อ่านว่า (ฝีฌ-อิเอท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitiate (ฝีฌ-อิเอท)

ทำให้เป็นโมฆะ