หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visage หมายถึง สีหน้า

คำศัพท์ visage แปลว่า สีหน้า หมายถึง สีหน้า visage อ่านว่า (ฝีส-อิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 233 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visage (ฝีส-อิจ)

สีหน้า