หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visa หมายถึง ตราที่ประทับในหนังสือเดินทางจากสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป

คำศัพท์ visa แปลว่า ตราที่ประทับในหนังสือเดินทางจากสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป หมายถึง ตราที่ประทับในหนังสือเดินทางจากสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป visa อ่านว่า (ฝี-สะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 506 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visa (ฝี-สะ)

ตราที่ประทับในหนังสือเดินทางจากสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป