หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virgin หมายถึง (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี

คำศัพท์ virgin แปลว่า (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี หมายถึง (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี virgin อ่านว่า (เฝอ-จิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 249 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virgin (เฝอ-จิน)

(ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก

พรหมจารี