หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

video หมายถึง ส่วนของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพ

คำศัพท์ video แปลว่า ส่วนของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพ หมายถึง ส่วนของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพ video อ่านว่า (ฝีด-อิโอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 629 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
video (ฝีด-อิโอ)

ส่วนของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพ