หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

victualler หมายถึง เรือส่งอาหาร ผู้ส่งอาหาร

คำศัพท์ victualler แปลว่า เรือส่งอาหาร ผู้ส่งอาหาร หมายถึง เรือส่งอาหาร ผู้ส่งอาหาร victualler อ่านว่า (ฝีท-เลอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
victualler (ฝีท-เลอะ)

เรือส่งอาหาร ผู้ส่งอาหาร