หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

validity หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล

คำศัพท์ validity แปลว่า ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล validity อ่านว่า (ฝะลีด-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 373 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
validity (ฝะลีด-อิทิ)

ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล