หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valid หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล

คำศัพท์ valid แปลว่า ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล valid อ่านว่า (แฝล-อิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 13,540 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valid (แฝล-อิด)

ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล