หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

hungry หมายถึง หิว (ดู) อย่างดูดดื่ม โลภ (อากาศ อาหาร) ชวนหิว

คำศัพท์ hungry แปลว่า หิว (ดู) อย่างดูดดื่ม โลภ (อากาศ อาหาร) ชวนหิว หมายถึง หิว (ดู) อย่างดูดดื่ม โลภ (อากาศ อาหาร) ชวนหิว hungry อ่านว่า (ฮัง-กริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,322 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hungry (ฮัง-กริ)

หิว (ดู) อย่างดูดดื่ม

โลภ

(อากาศ

อาหาร) ชวนหิว